pasek2_dark

Projekty

Gmina Michałowo

Kompleksowy program aktywizacji lokalnej społeczności


Istotą projektu jest prowadzenie kampanii edukacyjno –szkoleniowej w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz kształtowania postaw proekologicznych.

Rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej na terenie Michałowa


Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie sieci cieplnej w układzie pierścieniowym obejmując podłączenie wszystkie budynków należących do jednostki samorządu terytorialnego.

Budowa biogazowni rolniczej nr 2


Projekt zakłada budowę biogazowni rolniczej nr 2 o mocy elektrycznej 600 kVa. Pozwoli to na łączną produkcję w kogeneracji z obu biogazowni rolniczych na poziomie ok. 10 000 MWh (energia elektryczna) oraz ok. 27 740 GJ (energia cieplna).

Modernizacja biogazowni rolniczej nr 1


W związku z utworzeniem klastra istnieje większy potencjał do lokalnego wykorzystania energii cieplnej oraz elektrycznej, stąd w projekcie planowany jest zakup i montaż drugiego zespołu jednostki kogeneracyjnej o mocy 350 kVa, co da łączną moc biogazowni na poziomie 950 kVa.

Uzbrojenie w media energetyczne terenu strefy przemysłowej w Michałowie


W bezpośrednim otoczeniu istniejącej biogazowni rolniczej oraz elektrowni PV znajduje się 5 ha gruntów z przeznaczeniem w planie lokalnego zagospodarowania terenu jako strefa przemysłowa. Projekt zakłada uzbrojenie w media energetyczne terenu strefy przemysłowej w Michałowie zwiększając atrakcyjność pod przyszłe inwestycje.

Budowa lokalnego systemu elektroenergetycznego OSDn


Projekt polega na budowie linii zasilających SN oraz nN odbiorców zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu obiektu. Do odbiorców należą 3 nadajniki GSM, Miejski Zakład Komunalny, potencjalni odbiorcy w Parku Technologiczno-Przemysłowym energyREGION Michałowo oraz budowie linii wzdłuż istniejącego ciepłociągu do obiektów Szkoły oraz Basenu, a także projektowanego przedszkola.

Budowa magazynu energii


Realizacja projektu będzie polegała na budowie dodatkowego zbiornika na magazyn biogazu rolniczego oraz zespołu generatora o mocy 600kW napędzanego silnikiem zasilanym tym biogazem rolniczym. Moc magazynu 600 kWh dostępna w okresie 10-12 h.

Elektromobilność


Projekt polega na budowie 2 stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz zakupie 1 środka transportu osobowego wykorzystywanego lokalnie na cele klastra lub cele gminne i 1 niewielkiego środka transportu publicznego wykorzystywanego na cele komunikacji publicznej (np. Gimbus).

Realizacja programu B+R „Klaster energii jako element zwiększający bezpieczeństwo energetyczne kraju”


Projekt będzie realizowany na przykładzie klastra energyREGION Michałowo pod kątem wpływu klastrów energii na bezpieczeństwo energetyczne kraju przy współpracy z Politechniką Warszawską.

Narzędzia IT dla zarządzania energią w klastrze


Celem zadania inwestycyjnego będzie opracowanie specyfikacji funkcjonalno-użytkowej systemu IT dedykowanego dla mikrosystemów energetycznych, klastrów energii.

Poprawa efektywności energetycznej


Prowadzenie działań  pozwalających na poprawę efektywności energetycznej na obszarze klastra, zmniejszając przy tym negatywny wpływ na środowisko lokalnej energetyki.

Program budowy lokalnych odnawialnych źródeł energii w formule „Prosument”


Projektem będzie obejmował uruchomienie programu parasolowego montażu instalacji PV oraz pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach mieszkalnych.

Budowa lokalnego centrum kongresowo-edukacyjnego OZE w Michałowie.


Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca, w którym będzie dochodziło do transferu wiedzy i interakcji z lokalną społecznością w zakresie budowy świadomości energetycznej i rozwoju klastra.

Gmina Gródek

Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE


Gmina Gródek planuje montaż kotłowni na paliwo stałe zasilającej w ciepło i ciepłą wodę użytkową budynki Zespołu Szkół i Przedszkola.

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

Zasilanie w energię elektryczną budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie


Celem projektu jest zasilanie w energię elektryczną budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie. Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 40kWp

Gmina Tykocin

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Tykocin


Na podstawie wykonanego audytu energetycznego, w którym wykazano możliwości redukcji zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego na poziomie ok. 60%, Gmina poszukuje możliwości finansowania inwestycji.

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach użyteczności publicznej


Gmina na etapie sporządzaniu Programu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskała informację, że z uwagi wykorzystywanie nieefektywnych opraw oświetleniowych istnieje możliwość ich wymiany w celu redukcji zużycia energii i ograniczenia emisji CO2.

Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej


Na podstawie przeprowadzonego audytu w celu określenia możliwości instalacji i doboru mocy instalacji PV w obiektach gminnych i na terenie gminy wykazano możliwość zastosowania elektrowni PV w sześciu obiektach do zasilenia ich odbiorów.

Wymiana węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych


Gmina na etapie sporządzania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskała informację, że na ternie gminy znaczący udział w zużyciu energii cieplnej mają mieszkańcy, a stosowane źródła wymagają wymiany.

Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych


Gmina na etapie sporządzania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskała informację, że na terenie gminy mieszkańcy w ok. 60% są zainteresowani instalacjami OZE.

Termomodernizacja budynków mieszkańców


Gmina na etapie sporządzania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyskała informację, że na terenie gminy istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia termomodernizacji ok. 160 budynków mieszkańców, gdyż ich parametry odbiegają od aktualnie obowiązujących warunków technicznych budynków.

Zakup autobusów niskoemisyjnych i rowerów elektrycznych do transportu na terenie Gminy


Gmina na etapie sporządzania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej podjęła decyzję o rozważeniu możliwości wdrożenia rozwiązań z zakresu elektromobilności poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych do transportu lokalnego oraz rowerów dla turystów.

Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.


Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 40kWp oraz kolektorów słonecznych o mocy ok. 50kW.